برچسب: پروژه کتیا

اسلحه طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

اسلحه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اسلحه طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری برای سفارش هرنوع پروژه یا...

توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا

توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری برای سفارش هرنوع پروژه یا...

سینک طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

سینک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

سینک طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری برای سفارش هرنوع پروژه یا...

چاقو طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

چاقو طراحی شده در سالیدورک و کتیا

چاقو طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری برای سفارش هرنوع پروژه یا...

چاقو طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

چاقو طراحی شده در سالیدورک و کتیا

چاقو طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری برای سفارش هرنوع پروژه یا...

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری برای سفارش هرنوع پروژه یا...

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری برای سفارش هرنوع پروژه یا...

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا

آچار طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری برای سفارش هرنوع پروژه یا...